Juvans

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen en uitdagingen in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, gezondheid, school, werk of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Onze inzet kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Hierbij werken wij nauw samen met andere organisaties en vrijwilligers. We kijken naar de cliënt, in relatie tot het gezin/huishouden en de omgeving. Onze inzet is om samen met het sociale netwerk tot een oplossing te komen. De cliënt bepaalt hierbij de richting en gaat uit van zijn/haar eigen mogelijkheden.

Wij werken in buurten, op scholen, gezondheidscentra, wijkpleinen, wijkteams en basisteams jeugd en gezin waardoor we laagdrempelig zijn voor mensen en verwijzers. Hierdoor kunnen we snel signaleren en verbindingen leggen. Samen met andere partners willen wij ons verder ontwikkelen tot een generalistische basisvoorziening voor burgers. We werken hierbij vanuit het principe ‘generalist in het gezin en specialist in het team’.

 

Wat is de kracht van Juvans?

  • Wij verbinden, signaleren en helpen oplossen.
  • Wij richten ons op gedragsbeïnvloeding van individu, gezin en sociaal netwerk.
  • Wij voeren regie en coördinatie, zodat integrale ondersteuning voor de cliënt goed verloopt.
  • Wij hebben specifieke kennis op het gebied van schuldhulpverlening, (risico)jeugd, de Roma-doelgroep, nazorg ex-gedetineerden, daklozen en marginaal gehuisvesten en multiprobleemhuishoudens.
  • Wij bieden snelle interventie bij huiselijk geweld.

Wat biedt Juvans nog meer?

Ondersteuning bij financiële problemen
Huishoudens die te maken hebben met armoede en financiële problemen, kunnen bij Juvans ondersteuning krijgen om inzicht te krijgen in hun financiële situatie, voor eventuele toeleiding naar bewindvoering of schuldhulpverlening, om advies te krijgen over gemeentelijke regelingen en voorzieningen en om de invloed te bespreken die financiële problemen kunnen hebben op de persoon en de gezinssituatie. Er wordt ondersteuning gegeven en samengewerkt in de contacten met de gemeente, woningbouwvereniging en andere organisaties.


Maatschappelijk werk op school

Juvans verzorgt maatschappelijk werk in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Hier kan men terecht voor vragen en zorgen over het gedrag van het kind, over de opvoeding en over de thuissituatie.


(Risico)jeugd

De maatschappelijk werker jeugd begeleidt jongeren bij problemen op verschillende leefgebieden zoals op school, werk, thuis, seksualiteit, agressie, verslaving of onzekerheid. Hierbij gaat het vaak om jongeren die een verkeerde keuze hebben gemaakt of door omstandigheden in de problemen zijn gekomen.


Groepshulpverlening

Het kan zijn dat een cliënt in een groep zijn problemen beter kan aanpakken. Daarom organiseren wij ook groepshulpverlening en trainingen voor volwassenen, jongeren en kinderen, variërend van sociale vaardigheidstrainingen, omgaan met pubers tot hulpverlening rondom huiselijk geweld.


Huiselijk geweld

Wij bieden hulp aan slachtoffers, plegers en omstanders wanneer zij betrokken zijn bij situaties van huiselijk geweld. Dat kan in de vorm van individuele gesprekken, maar ook via groepshulpverlening.


Multiprobleemhuishoudens en bijzondere doelgroepen

Juvans heeft een hulpverleningsaanbod voor multiprobleemhuishoudens. Een maatschappelijk werker ondersteunt hierbij het huishouden met het oplossen van de problemen. De aanpak en hulpverlening is gericht op het hele huishouden en niet vrijblijvend. Verder beschikken wij over specifieke kennis over hulpverlening aan de Roma-doelgroep, nazorg ex-gedetineerden, daklozen en marginaal gehuisvesten.


Crisishulp

Juvans is 24 uur per dag bereikbaar voor crisishulp. Bij problemen waar acuut hulp ingezet moet worden, kan de crisisdienst-medewerker van Juvans ondersteunen door afstemming, overleg of doorverwijzing. Indien nodig is het mogelijk dat de medewerker van Juvans direct een cliëntgesprek, praktische crisishulp of plaatsing in de (vrouwen) opvang biedt. Bij een crisissituatie door psychiatrische problematiek of middelenmisbruik moet de gespecialiseerde crisisdienst (GGZ of Novadic-Kentron) ingezet worden.

Online hulpverlening

Voor cliënten is het ook mogelijk om online advies en hulp te krijgen op www.juvans.nl. Via online hulpverlening ondersteunen wij met het vinden van een oplossing. Cliënten kunnen chatten, een vraag stellen of een eigen Juvans-account aanmaken. Op themapagina’s staan tips en informatie over onderwerpen uit het dagelijks leven.


Werkgebieden

Juvans werkt in verschillende gemeenten in de regio ’s-Hertogenbosch, Midden- Brabant en de Meierij.


Contactgegevens

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Centraal bureau, Orthenseweg 2-D, 5212 XA ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 644 42 44
info@juvans.nl